Zber údajov o vzdelávacích poukazoch pre školský rok 2018/2019 bol ukončený

 

 


Vydavatež Poskytovatež


Použite prosím zdarma dostupné programy aScAgenda,
ŠVS BB alebo eŠkola
 

 

Zriaďovatež


Zriaďovatelia, vypĺňajte údaje priamo cez internet
 

 

OÚ - odbory školstva


OÚ, preberanie protokolov od zriaďovatežov

 

 

POZOR: Poskytovatežom záujmového vzdelávania môžu by od 1. septembra 2008 aj základné umelecké školy.

 

Financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č.597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnos od 1. 9. 2017)
a nariadenia vlády č.630/2008 Z.z.§ 9 z 10. decembra 2008.

POZOR! Smernica ministerstva školstva SR č. 6/2007-R o vzdelávacích poukazoch bola zrušená smernicou Ministerstva školstva SR č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov !

Administrácia vzdelávacích poukazov - postup prác

Termíny - pre ZŠ, SŠ, školské zariadenia a zriaďovatežov