IČO:Názov:


Adresa:

Počet vydaných poukazov:

Prijaté poukazy:


Počet žiakov, ktorí nesplnili podmienku § 9 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z. a v školskom roku 2017/2019 neabsolvovali 60 hodín záujmového vzdelávania:


Skôr ako vyplníte a odošlete údaje, pozrite si prosím poznámky uvedené nižšie. Ďakujeme.

 

 
 
 
Poznámky
:

1. Táto stránka je určená pre vydavateľov a poskytovateľov. Zriaďovatelia kliknite sem.

2. Je určená na odosielanie
počtu vydaných poukazov a čísel a počtu prijatých vzdelávacích poukazov.

3. Stránku nemusíte vypĺňať, ak používate program aSc Agenda, program ŠVS BB alebo program eŠkola. Tento program automaticky odošle počty vydaných aj a čísla a počty prijatých vzdelávacích poukazov a vytlačí protokol, ktorý podpísaný odošlite Vášmu zriaďovateľovi. Program vlastne vyplní stránku za Vás a odošle požadované údaje automaticky. Viď tlačidlo 'Odošli údaje' v programe aSc Agenda a 'Export na server' v programe ŠVS BB.

4. Postup práce so stránkou
:

   a
.) Vyplňte a skontrolujte požadované údaje.
  
b.) Stlačte tlačíko Odoslať údaje.
  
c.) Následne sa Vám zobrazí protokol, ktorý vytlačte.
  
d.) Vytlačený protokol podpíšte, opečiatkujte a odošlite poštou svojmu zriaďovateľovi.

5. V prípade, že niektoré údaje nie sú zadané správne a stlačíte tlačidlo Odoslať, stránka sa zobrazí znova a v hornej časti napíše zoznam chýb.

6.
Stránku vypĺňajte, až keď máte zozbierané všetky údaje. V prípade, že dôjde ku zmene (napríklad sa Vám prihlásia noví žiaci) vyplňte stránku znova s novými údajmi a nový protokol zašlite opäť zriaďovateľovi. Stránku môžete vyplniť ľubovoľný počet krát. Právne záväzný je posledný podpísaný, opečiatkovaný a poštou odoslaný protokol.

 
Poznámky k jednotlivým údajom
:

IČO
: Skontrolujte si prosím, či je IČO správne zadané a či je Vaše. Ak zadáte svoje IČO zle, Váš zriadovateľ nemôže žiadať prostriedky za Vaše vzdelávacie poukazy.

Názov a adresa
: zadajte názov a adresu Vašej školy/organizácie. Tieto údaje sa použijú na tlač protokolu.

Vydané poukazy
: zadajte počty všetkých Vami vydaných poukazov.

Prijaté poukazy
: zadajte čísla všetkých prijatých poukazov. Čísla oddeľte čiarkou, medzerou alebo entrom.
V prípade, ak pod jedným IČOm prevádzkujete viacero aktivít
(školské krúžky, ŠKD, jazyková škola), je potrebné zadať všetky prijaté poukazy od všetkých Vašich subjektov s týmto IČOm. Čísla prijatých poukazov musia byť vo predpísanom formáte - viď. príručka Vzdelávacie poukazy.
 
 

Naspať na hlavnú stránku